Το MedOANet ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συντονισμένες πολιτικές και στρατηγικές για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία στην Ευρώπη. Το έργο θα ενισχύσει υπάρχουσες πολιτικές, στρατηγικές και δομές και θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη νέων σε έξι Μεσογειακές χώρες -Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία- προωθώντας παράλληλα το συντονισμό μεταξύ των χωρών αυτών, αλλά και πέρα από αυτές.
Η κοινοπραξία των εταίρων αποτελείται από οργανισμούς από εννέα χώρες με σημαντικό, ο καθένας, ρόλο σε θέματα πρόσβασης, διάχυσης και διατήρησης της έρευνας.

Το έργο:

  • Θα ενισχύσει και θα συντονίσει τις υπάρχουσες στρατηγικές, δομές και πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση σε κάθε μία από τις έξι Μεσογειακές χώρες και μεταξύ αυτών
  • Θα αναγνωρίσει και θα αποτυπώσει τις υπάρχουσες στρατηγικές, δομές και πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση στις έξι Μεσογειακές χώρες
  • Θα συνεργαστεί με policymakers της έρευνας και με σημαντικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην έρευνα και τη διαχείρισή της με στόχο την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης και της εφαρμογής της
  • Θα εκδώσει οδηγίες για τους παραπάνω για την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το MedOANet διευρύνει ένα δίκτυο συνεργατών των Μεσογειακών χωρών, το οποίο οργανώθηκε με την υποστήριξη της SELL (Southern European Libraries Link) και οδήγησε στη διακήρυξη για την Ανοικτή Πρόσβαση της Γρανάδας που υπογράφηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου "Policies for the development of OA in Southern Europe".

Οι δράσεις του έργου θα ενισχύσουν τις υπάρχουσες στρατηγικές, πολιτικές και δομές για την Ανοικτή Πρόσβαση και το συντονισμό τους. Θα συμβάλλουν στην έναρξη γόνιμου διαλόγου με φορείς διεξαγωγής και χρηματοδότησης της έρευνας, αλλά και διαμόρφωσης πολιτικών της έρευνας, θα διευκολύνουν το συντονισμό με άλλες πρωτοβουλίες και έργα και θα προωθήσουν τα αποτελέσματα του έργου.

  • Εθνικές Ομάδες Δράσης θα σχηματισθούν προκειμένου να ενισχυθεί η εμπλοκή στο διάλογο των policymakers και σημαντικών παραγόντων που εμπλέκονται στην έρευνα και να προωθηθούν οι πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση και η εφαρμογή της
  • Ένα σεμινάριο μεταξύ των εταίρων θα χρησιμεύσει ως φόρουμ για τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της αποτύπωσης των υπαρχουσών πολιτικών, στρατηγικών και δομών Ανοικτής Πρόσβασης στις έξι μεσογειακές χώρες
  • Συναντήσεις σε κάθε μία από τις έξι μεσογειακές χώρες θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση εθνικών σχεδίων δράσης με συντονισμένο τρόπο
  • Ένα ευρωπαϊκό σεμινάριο θα προσελκύσει σημαντικούς policymakers της έρευνας από τις έξι χώρες, καθώς και ειδικούς διεθνούς εμβέλειας, και θα συμβάλει στο συντονισμό των χωρών αυτών
  • Ένα ευρωπαϊκό συνέδριο θα προβάλει τα αποτελέσματα του έργου και θα βοηθήσει στην ένταξή τους στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο. Θα προσφέρει, παράλληλα, σε ειδικούς και policymakers από Ευρωπαϊκές χώρες βήμα διαλόγου για τον περαιτέρω συντονισμό των πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση και των δράσεων εφαρμογής της
  • Ο δικτυακός τόπος του έργου θα φιλοξενεί και θα παρουσιάζει τις πληροφορίες σχετικά με αυτό, καθώς και τα δεδομένα που θα προκύψουν από την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στις έξι χώρες

Συνολικά, το MedOANet θα προωθήσει σημαντικά την Ανοικτή Πρόσβαση στις έξι παραπάνω Μεσογειακές χώρες με συντονισμένο τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες την Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμη, θα ενισχύσει τον περιφερειακό συντονισμό των χωρών αυτών, αλλά και άλλων, και θα διαμορφώσει συστηματικά στενές επαφές με ευρωπαϊκά έργα και άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες που αφορούν στην Ανοικτή Πρόσβαση.