MedOANet Avrupa’da bilimsel bilgiye Açık Erişim için eşgüdümlü strateji ve politikaların gerekliliği üzerinde durur. Proje mevcut Açık Erişim politika, strateji ve yapılarını güçlendirecek ve altı Akdeniz Ülkesinde (Yunanistan, Türkiye, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz) yenilerinin kurulmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bu altı ülkede ve diğer ülkelerde ulusal ve bölgesel politika, strateji ve yapıların eşgüdümünü teşvik edecektir.
Konsorsiyum, araştırmaya erişim, araştırmanın yayımı ve korunmasıyla ilgili hususlarda anahtar role sahip Akdeniz ve Kuzey Avrupa ülkelerinden dokuz partnerden oluşmaktadır.

Proje

  • Altı Akdeniz ülkesinin her birinde ve bölgesel olarak Açık Erişim strateji, yapı ve politikalarını güçlendirecek ve koordine edecek
  • Altı Akdeniz ülkesindeki mevcut Açık Erişim strateji, yapı ve politkalarını saptayacak ve haritalayacak
  • Değişimi etkileyebilme yeteneğine sahip Açık Erişimin kilit politika yapıcılarını ve paydaşlarını çekecek, böylece eylem gerektiren ana sorunlarla ilgili farkındalığı artıracak
  • Komisyonun bilimsel bilgiye Açık Erişimle ilgili önerilerinin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi için politaka yapıcılara rehberler üretecektir

MedOANet, SELL (Güney Avrupa Kütüphaneler Linki) tarafından desteklenen, FECYT tarafından düzenlenen ve aynı kuruluşun ev sahipliğinde Mayıs 2010’da Granada’da yapılan "Güney Avrupa’da Açık Erişimi Geliştirme Politikaları" adlı seminerde kurulan ağ üzerine inşa edilmektedir.

Planlanan bir dizi etkinlik mevcut strateji, politika ve yapıları ve bunların eşgüdüm desteğini artırır. Bu etkinlikler paydaş bağlılığını teşvik eder, diğer ilgili girişim ve projelerle etkileşimi kolaylaştırır ve proje çıktılarını yayar.

  • Politika yapıcıları ve başlıca paydaşları çekebilmek ve Açık Erişim politika ve uygulamalarının gerçekleştirimini teşvik etme momentumunu yakalamak amacıyla Ulusal Görev Güçleri kurulacaktır
  • Altı Akdeniz ülkesindeki mevcut politika, strateji ve yapıların haritalanmasının tartışılması ve sonuçlandırılması için Partner Çalıştayı bir forum sağlayacaktır
  • Ulusal çalıştaylar her ülkede koordineli bir biçimde yapılması gerekenleri tartışmak için forum görevi görecektir
  • Avrupa çalıştayı altı ülkeden kilit politika yapıcıları ve Avrupa’dan uzmanları bir araya getirecek ve partner ülkeler arasında ve ötesinde bölgesel eşgüdümü destekleyecektir
  • Avrupa konferansı proje çıktılarını daha geniş bir bağlama yerleştirecek ve altı Akdeniz ülkesinden ve diğer Avrupa ülkelerinden paydaşları Açık Erişim paradigmasını güçlendirecek politika eylemleri konusundaki söylemi eşgüdümlemek amacıyla bir araya getirecektir
  • Bir platform, projeyle ilgili bilgileri ve haritalama sonucu üretilen verileri barındıracaktır

Sonuç olarak MedOANet, Avrupa Komisyonu önerileri doğrultusunda altı Akdeniz ülkesindeki Açık Erişim politika ve kurulum gündemini önemli ölçüde ilerletecektir. Aynı zamanda Akdeniz ülkeleri ve diğer ülkeler arasındaki bölgesel eşgüdümü de önemli ölçüde pekiştirecek ve ululslararası Açık Erişimi destekleyen ve yücelten Avrupa projeleri ve diğer girişimlerle sistematik ve yakın ilişkiler kurulmasını sağlayacaktır.